BERG patrí medzi najstaršie fakulty

KOŠICE - Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, predtým Banícka fakulta je fakultou, ktorá bola jednou z troch fakúlt, ktoré v roku 1952 vytvorili Vysokú školu technickú v Košiciach, dnes Technickú univerzitu v Košiciach. História fakulty je významná najmenej na stredoeurópskej úrovni, keď Mária Terézia v decembri 1762 podpísala dekrét o vzniku prvej vysokej školy technického zamerania na svete. Jej sídlom bola Banská Štiavnica. V roku 2002 dekani piatich fakúlt z troch krajín a rektor univerzity v Leobene (Rakúsko), ktorá sa nedelí na fakulty, podpísali Deklaráciu pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, čo dáva právo Fakulte BERG hlásiť sa ako nástupca  slávnej baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.

Na čele BERG-u, stojí dekan profesor Michal Cehlár s ktorým sme sa porozprávali o smerovaní fakulty.

Čo ponúka vaša fakulta záujemcom o štúdium ?

Fakulta BERG poskytuje vzdelanie tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografických informačných systémov, geológie, geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji cestovného ruchu a propagácie nášho regiónu študijným programom geoturizmus.

Aké je uplatnenie študentov v praxi ?

Uplatnenie absolventov je pomerne vysoké. Máme viac ako 15 bakalárskych programov a viac ako 10 inžinierskych. Čiže spektrum je veľké, takže študent sa môže zamerať na to, kde cíti svoje budúce uplatnenie. Programy sú flexibílne poprepájané, takže študent získa poznatky z mnohých odborov.

Aké sú ciele do budúcnosti ?

Fakulta BERG ma ambíciu byť do roku 2019 v pozícii mienkotvornej inštitúcie so silným potenciálom a vedecko-výskumnými tímami schopnými riešiť koncepcie využívania surovín, s disponovaním najnovších vedeckých poznatkov a z toho plynúcich progresívnych technológií v oblasti: vyhľadávania, získavania a spracovania surovín, OZE, či energetických alebo neenergetických, všetkých servisných činností v oblasti riadenia procesov, logistiky a dopravy, GIS, geo a montánneho turizmu, ktoré sprevádzajú tento proces, ekonomického hodnotenia ložísk nerastných surovín a zásob nerastných surovín. S výrazným využívaním potenciálu plynúceho z jej umiestnenia v rámci Slovenskej republiky a EÚ na rozhraní dvoch geopolitických zoskupení, s využitím historických skúseností oboma smermi, kontaktov a ich potenciálu. Fakulta má jednoznačné vedecké zameranie, diskutované a aktualizované na pôde, ktoré je na tento účel vytvorené (Vedecká rada fakulty), vytvorené čiastkové ciele, vedecko-výskumné tímy, ktoré pracujú na spoločných projektoch navzájom poprepájaných a k tomu existujúci silný koordinačný a integračný mechanizmus na úrovni fakulty.

Už o týždeň sa dozviete viac o surovinovej základni na Slovensku. V čom je Slovensko sebestačné, čo musí dovážať a v čom sme svetová špička.

(em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk