Opravia most na KVP

Most v mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky je vyše 1,8 milióna eura bez DPH.

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii mostného objektu, jeho súčastiach, príslušenstve a na súvisiacich zariadeniach, vrátane ochrany spodnej stavby, odvodnenia, dopravného značenia, terénnych úprav, dodávok stavebných výrobkov/ materiálov s ich dopravou na miesto použitia a iné. Súčasťou projektu budú, okrem samotnej rekonštrukcie mostného telesa, aj demontáž a dočasné ukotvenie trolejového vedenia, preložka trolejového vedenia, napájacích a spätných káblov dopravného podniku, preložka verejného osvetlenia alebo optického kábla. 

Každý uchádzač o zákazku musí, okrem iného preukázať, že za požadované obdobie uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v celkovom finančnom objeme minimálne 2 milióny eur, pričom z toho musí byť aspoň jedna zákazka v hodnote minimálne 500–tisíc eur. Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú stavebné práce na rekonštrukcii, obnove, oprave, respektíve výstavbe mostných objektov určených pre pozemnú dopravu, podobného rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky. 

Verejný objednávateľ (Mesto Košice) požaduje uvedené informácie z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí sú schopní uskutočniť zákazku mesta s rovnakými, alebo porovnateľnými parametrami, teda že majú praktické skúsenosti s realizáciou takýchto stavebných prác, a sú garanciou profesionálnej, plynulej a bezproblémovej realizácie zákazky, ako aj jej úspešného dokončenia v zmluvne dohodnutom termíne. 

Víťaz verejnej súťaže musí začať s prácami na rekonštrukcii mosta do piatich dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, celé dielo musí v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi (Mesto Košice) najneskôr do piatich mesiacov po protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska. Počas stavebných prác bude doprava v danom úseku obmedzená v zmysle schváleného projektu dočasného dopravného značenia. 

Vo vestníku verejného obstarávania bola zákazka „Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská – rekonštrukcia" zadávateľa (Mesto Košice) zverejnená 2.októbra. Záujemcovia sa môžu do súťaže prihlásiť najneskôr 30. októbra do 9:10 hodiny. Hlavným kritériom je najnižšia ponúknutá cena za zhotovenie diela.

(fek, ms)

Zdroj: 
kosickespravy.sk