Šafárenie na kraji

Kontrola vykonaná kontrolórmi Košického samosprávneho kraja (KSK) poukázala na netransparentné a nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami počas úradovania súčasného župana Rastislava Trnku, ktorý kandidoval s podporou politických strán SAS, OĽANO – NOVA, KDH, Šanca, Sme rodina. 

Vedenie kraja podľa zistení kontroly vyplatilo státisícové odstupné bývalým zamestnancom v rozpore so zákonom. Inak nepostupovalo ani v prípade uzatvárania zmlúv, keď odmena za poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov so spoločnosťou KPMG Slovensko Advisory, k.s. je až o 500-percent vyššia oproti iným samosprávnym krajom. 

V júni tohto roku nezávislá iniciatíva občanov Košíc a Košického kraja (ďalej iniciatíva) upozornila na netransparentné konanie KSK v oblasti verejného obstarávania a konanie vedenia KSK v oblasti vynakladania verejných prostriedkov. Poukazovala tiež na prepojenia medzi jednotlivými dodávateľmi s vedením KSK (advokátka Rajtáková a župan Trnka). Zároveň iniciatíva upozornila na nerešpektovanie práva na prístup k informáciám zo strany župného úradu, pretože na žiadosti o poskytnutie informácií boli zamietnuté z dôvodov, ktoré podľa nemajú oporu v príslušných právnych predpisoch.

Voči rozhodnutiu župy o nesprístupnení informácií podala iniciatíva opravný prostriedok, o ktorom k dnešnému dňu nemá žiadne informácie, ako s ním bolo naložené. 

Iniciatívou prezentované skutočnosti si bohužiaľ nezískali pozornosť ani etablovaných organizácií reprezentujúcich tretí sektor ako napríklad Transparency International Slovensko (TIS), z ktorej prišla odpoveď, že v tejto súvislosti budú na KSK pripravovať takzvaný protikorupčný audit. Zo zverejnených zmlúv iniciatíva zistila, že TIS následne získala od KSK zákazku na vypracovanie tohto auditu za sumu presahujúcu 30-tisíc eur. Polemika o nezávislosti a objektívnosti v tejto súvislosti je určite na mieste.

Poslanci zastupiteľstva v júni odhlasovali uznesenie, ktorým požiadali hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly zameranej na postupy župy pri uzavieraní zmluvy o dielo so spoločnosťou KPMG Slovensko Advisory, k.s. a tiež na postupy župy pri prepúšťaní a prijímaní zamestnancov. 

Za zmienku stojí aj hlasovanie o tejto kontrole, pretože poslanci združení v kluboch za strany SAS, OĽANO – NOVA a KDH sa hlasovania zdržali – zrejme vedeli prečo. 

Na základe výsledkov z tejto kontroly, požiadala iniciatíva požiadali Úrad KSK o sprístupnenie celej správy z kontroly, pričom ako v predchádzajúcom prípade, keď iniciatíva žiadala o sprístupnenie dokumentácie z niektorých verejných obstarávaní, tak ani v tomto prípade, táto správa k dnešnému dňu nebola sprístupnená. 

Výsledky z tejto kontroly, tak ako sú zverejnené, potvrdzujú iniciatívou prezentované podozrenia z júna tohto roku, boli namieste. 

V prvom rade iniciatíva upozorňuje na zistenie, ktoré sa týka nehospodárnosti použitia verejných financií v sume 264 503,13 eur. Jedná sa o závratnú sumu, ktorá pozostáva z vyplatených odstupných odchádzajúcim zamestnancom. Vedenie KSK vyplácalo odchádzajúcim zamestnancom odstupné, na ktoré by mali nárok podľa Kolektívnej zmluvy iba v prípade, ak by sa ich pracovný pomer skončil z dôvodu nadbytočnosti pri organizačných zmenách. Vedenie župy s nimi skončilo pracovné pomery iba na základe dohody bez uvedenia dôvodu, skončeniu pracovného pomeru nepredchádzali ani organizačné zmeny ani iný úkon župy, ktorý by spôsobil nadbytočnosť týchto zamestnancov. Jednoducho sa jednalo o zlaté padáky. 

Keďže zo strany župy ako zamestnávateľa nedošlo k organizačnými zmenám a zamestnanci, s ktorými župa plánovala skončiť pracovný pomer sa nestali nadbytočnými, tak podľa výsledkov z kontroly neexistoval zákonný dôvod pre vyplatenie odstupného týmto zamestnancom. KSK jednoducho vyplatil 264 503,13 eur ako odstupné bez toho, aby musel. Nečudujme sa potom, že chýbajú peniaze na platy učiteľov alebo zamestnancov v domovoch sociálnych služieb.

Nič na tom nemení ani skutočnosť, že župa sa rozhodla použiť ustanovenie Zákonníka práce, ktoré pojednáva o tom, že zamestnávateľ môže poskytnúť odstupné aj v iných prípadoch ako to ustanovuje zákon, pretože KSK nakladá s verejnými financiami a ich vynakladanie je limitované nie Zákonníkom práce, ale práve Zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

V niektorých prípadoch sa stalo, že na uvoľnené miesta boli okamžite prijatí noví zamestnanci, čo tiež vylučuje nadbytočnosť pôvodných zamestnancov. Akurát sa stalo, že župa v priebehu jedného roka vynaložila na mzdu potrebnú pre jedno funkčné miesto finančné prostriedky v takej sume, aká by inak bola vynaložená na toto jedno funkčné miesto za obdobie približne rok a pol. 

Uvedené konanie v nás vyvoláva otázky, či v tejto súvislosti neboli naplnené skutková podstata trestného činu Porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237, resp. 238 Trestného zákona, nakoľko suma presahujúca 264-tisíc eur je naozaj horibilná.

Iniciatíva verí, že sa tejto veci budú venovať orgány činné v trestnom konaní z úradnej povinnosti, pretože zistenia z kontroly sú verejne prístupné a budú prejednávané na zasadnutí krajského zastupiteľstva dňa 22. októbra. 

O šafárení s verejnými prostriedkami hovorí aj ďalšie zistenie z kontroly, podľa ktorého boli zo strany KSK vyplatené dvom zamestnankyniam odmeny (plus odvody) spolu v sume 23 475,98 eur. Tieto odmeny boli vyplatené len za obdobie január 2018 (pričom v decembri 2017 boli vyplácané odmeny za rok 2017) a predstavovali tak asi 3-násobok ročnej odmeny týchto zamestnankýň, ktoré im boli vyplatené za rok 2017. Dôvodom pre vyplatenie odmien v takejto horibilnej výške malo byť poskytnutie pomoci a zaučenie novoprijatých zamestnancov a to za obdobie piatich pracovných dní. Tieto odmeny mali byť dokonca vyplatené zo strany KSK priamo z pokladnice v hotovosti ešte pred riadnym výplatným termínom.  

Ďalšou oblasťou kontroly bolo preverenie súladu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bola zmluva o dielo týkajúca sa poradenstva v problematike ochrany osobných údajov, ktorá bola uzavretá so spoločnosťou KPMG Slovensko Advisory, k.s.. Kontrolóri zistili viaceré porušenia základných princípov verejného obstarávania to najmä princípu hospodárnosti a transparentnosti vo verejnom obstarávaní. 

Kontrolou bolo zistené, že došlo k porušeniu vnútorných predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania, keď špecifikácia zákazky vzišla priamo od riaditeľa Úradu KSK Ing. Ďorka, pričom ale ten nie je jej odborným garantom, pretože problematika ochrany osobných údajov spadá pod iný organizačný útvar. Zároveň bolo zistené, že elektronická interná registratúra úradu týkajúca sa verejného obstarávania nezodpovedala skutočne vyhotoveným dokladom – teda je možné, že niektoré dokumenty  boli vyhotovené až dodatočne a v čase, keď sme o žiadala iniciatíva, fakticky ani nemuseli existovať.   

Kontrola ďalej poukazuje aj na zrušenie zverejňovania zákaziek s nízkou hodnotou na webe KSK, čo môže mať za následok zúženie okruhu hospodárskych subjektov, ktoré by sa mohli zapojiť do výberového procesu. 

Za jedno z najpodstatnejších zistení týkajúcich sa verejného obstarávania považuje iniciatíva neprimerane vysokú cenu, za ktorú boli poradenské služby zo strany KSK obstarané. Kontrolóri Košickej župy zistili až 5-násobné predraženie oproti tomu, za koľko boli porovnateľné služby vysúťažené ostatnými samosprávnymi krajmi. 

Prešovský samosprávny kraj uzatvoril obdobnú zmluvu s odplatou 8 940 eur s DPH, Nitrianský samosprávny kraj zmluvu so sumou 6 860 eur s DPH alebo Mesto Prešov zmluvu v sume 10 776 eur s DPH. Zmluva, ktorú uzatvoril KSK bola v sume 56 160 eur s DPH.

Ďalšie zistenia kontrolórov týkajúce sa neoznamovania voľných pracovných miest, alebo obsadzovania pracovných miest zamestnancami, ktorí nemajú vyžadované odborné znalosti a predpoklady len potvrdzujú, že naše podozrenia ohľadne netransparentného a nehospodárneho správania sa vedenia KSK sa nakoniec ukázali ako relevantné. Zároveň tieto zistenia podľa dostupných informácií predstavujú iba akúsi „špičku ľadovca“, pretože na webe KSK sú zverejnené ďalšie zmluvy vyvolávajúce otázky ohľadne transparentného a hospodárneho používania verejných prostriedkov. 

NOIKE je organizáciou, ktorá združuje súčasných a bývalých zamestnancov Košickej župy a jej podriadených organizácii, ktorí nesúhlasia s netransparentným a nehospodárnym konaním Košickej župy. Bude venovať zvýšenú pozornosť prerokovávaniu výsledkov z kontroly na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva KSK, keďže už na minulom zasadnutí registrovala slovné ataky na adresu hlavného kontrolóra z radov niektorých poslancov podporujúcich súčasné vedenie župy. Iniciatíva preto vyzýva všetkých občanov, ktorým nie je ľahostajné rodinkárstvo, nehospodárne a netransparentné konanie na Košickej župe, aby sa prišli pozrieť na zasadnutie krajského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 22. októbra o 09.hodine vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice. 

(Nezávislá občianska iniciatíva Košíc a Košického kraja o.z.)

Zdroj: 
kosickespravy.sk