Vyhlásenie k parkovaniu

Vyhlásenie Mesta Košice k parkovaniu na území mesta od 1.1.2019

Mesto Košice v súlade s ustanovením § 6a cestného zákona ustanovilo rozsah a podmienky parkovania na svojom území Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 157 (ďalej VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení jeho zmien a doplnení vykonaných uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 574/2016, č. 1137/2018 a č. 1216/2018. Podľa znenia tohto VZN, účinného od dňa 15. októbra 2018, počnúc 1. januárom 2019 je výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest Mesto Košice.

Napriek tomu, že toto nariadenie je záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby, doterajší postoj spoločnosti EEI, s. r. o. naznačuje, že mieni postupovať po 1. januári 2019 spôsobom, odporujúcim tomu nariadeniu. Mesto Košice vynaloží všetko do úvahy prichádzajúce úsilie, aby zabezpečilo funkčný systém parkovania od samého začiatku. Je však možné, že vzhľadom na postoj spoločnosti EEI, s. r. o. nebude možné sa vyhnúť počiatočným problémom po spustení tohto systému.

Mesto Košice je presvedčené, že občania, ktorí dlhodobo prejavovali nesúhlas s parkovacím systémom tak, ako bol prevádzkovaný v predchádzajúcom období a ktorých neúnavné úsilie o zmenu tohto systému bolo korunované úspechom, podporia svojou trpezlivosťou úsilie jeho orgánov o funkčnú prevádzku parkovacieho systému. Keďže podľa dostupných informácií sú v týchto dňoch obyvatelia mesta Košice oslovovaní s ponukou na predĺženie platnosti parkovacích kariet zo strany doterajšieho prevádzkovateľa systému, spoločnosti EEI, s. r. o., je potrebné, aby svojmu rozhodovaniu o takejto ponuke venovali mimoriadnu pozornosť.

Ponuka na predĺženie platnosti parkovacích kariet zo strany spoločnosti EEI, s. r. o. je totiž v rozpore s nariadením Mesta Košice o parkovaní, podľa ktorého je prevádzkovateľom parkovacieho systému od 1. januára 2019 Mesto Košice. Existuje teda nebezpečenstvo, že akceptovaním ponuky EEI, s. r. o. na predĺženie platnosti parkovacích kariet zaplatia občania tejto spoločnosti za niečo, čo uvedená spoločnosť nebude schopná zabezpečiť.

Zároveň dávame na vedomie, že na základe poslednej zmeny VZN držitelia parkovacích kariet môžu požiadať prevádzkovateľa o zrušenie platnosti vydanej parkovacej karty, a to ku konkrétnemu termínu. Ak bola parkovacia karta vydaná v listinnej (tlačenej) podobe, podmienkou zrušenia platnosti je vrátenie tejto parkovacej karty. V prípade zrušenia platnosti parkovacej karty prevádzkovateľ vráti alikvotnú časť ceny parkovacej karty, zodpovedajúcej časovo nespotrebovanej časti úhrady, ak suma na vrátenie bude najmenej tri eurá.

(jm)

 

Zdroj: 
kosickespravy.sk