Za vodu zaplatíme viac

KOŠICE - Za pitnú vodu domácnosti zaplatia 1,33 eura za kubický meter a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 0,98 eura za kubický meter bez DPH.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a.s., Košice zvýšila ceny vodného a stočného. Pre regulačné obdobie 2018 – 2021 sú platné nové ceny na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Maximálna cena za výrobu a dodávku vody verejným vodovodom je 1,3362 eura/m3 bez DPH a maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 0,9870 eura/m3 bez DPH.

Ceny platné do roku 2017 boli vypočítané v roku 2012 na základe nákladov roku 2011 a odvtedy sa nemenili. Zmena ceny vodného a stočného znamená štvorpercentný priemerný rast nákladov domácnosti, čo je v priemere deväť eur ročne s DPH. Informácie o cenách poskytovaných tovarov a služieb sú verejne prístupné na internetovej stránke VVS a.s. www.vodarne.eu.

V súčasnosti je regulácia ceny vodného a stočného definovaná tak, že odberateľ platí za dodané množstvo pitnej vody a odvedené množstvo odpadovej vody. Existujú pritom nehnuteľnosti, ktoré sú pripojené na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, ale neodoberajú vodu z verejného vodovodu, resp. odoberajú vodu a odvádzajú odpadové vody v minimálnom množstve. Sú to odberné miesta, ktoré majú charakter rekreačných zariadení, ide o nehnuteľnosti, ktoré nie sú obývané alebo ich obýva len jedna osoba s minimálnym odberom, alebo často voda z verejného vodovodu slúži len ako dodatočný, záložný zdroj, lebo odberateľ má vlastný zdroj pitnej vody - studňu.

Podľa VVS má vodárenská spoločnosť rovnaké fixné náklady na miesto s minimálnym odberom ako na miesto s bežným odberom. Medzi fixné náklady patria náklady na udržiavanie kapacity vodných zdrojov a úpravní vôd, náklady na prevádzku a kontrolu odberného miesta, odpočet odberného miesta, vystavenie faktúry, zabezpečenie meradla, výmenu meradla. Až 80 percent nákladov vodárenských spoločností sú fixné náklady. Minimálny odber a tým aj nulové, resp. minimálne tržby na týchto odberných miestach majú za dôsledok, že náklady znášajú odberatelia s vyšším odberom.

(red.)

Zdroj: 
kosickespravy.sk